تیروز، نیم روز

نَیْروز (نوروز) :ایرانی شمسی سال کاپھلادن ،یہ ایرانیوں کی عید کادن ہے۔