Books of Alahazrat Section on Alahazrat Network website
Embryologie (Weerlegging van de aanspraak van een christelijke priester)
Category : Translation of books of Alahazrat (Other Lanugages)
Published by admin on 2012/9/30

Embryologie

(Weerlegging van de aanspraak van een christelijke priester)

 'Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan

al Qadri Baraillwie (Rahmatullahi Alaih)

Nederlandse vertaling van

alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Copyright © M.J. Tangali

 

Inleiding van de vertaler

In deze verhandeling van Imam-e-Ahle Sunnat Sayyeduna Shah Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Alaih worden de inzichten van de christenen weerlegd. Ala Hazrat weerlegt of bewijst feiten zoals gewoonlijk altijd door middel van openbaringen in de Heilige Qur’aan, Ahadith en geschriften van Ullema (prominente islamitische schriftgeleerden) met grote analytische kwaliteiten. Deze verhandeling heeft de vorm van bezwaar en attest. Ook heb ik in deze verhandeling zoveel mogelijk het volledige aya (vers) in het Arabisch geplaatst. Verder heb ik plaatjes geplaatst voor de beeldvorming.

 

 

[pagebreak]

Bezwaar van de priester

Een christelijke priester zegt, dat conform Qur’aan niemand weet of het een meisje of jongen is die in de baarmoeder zit. Wij hebben een instrument ontwikkeld waarmee wij alles wat in de baarmoeder is wel kunnen weten.

 

Attest

Maulana, Verdediger van de Sunnah, Eliminator van innovatie, Moge Allah de Verhevene u zegenen met respect en waardigheid! Assalaamo Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh,

 

Allah de Verheven openbaart in surah Ale Imrān (3) verzen 5-6:

“Voorzeker, er is niets op aarde en de hemelen voor Allah verborgen. Hij is het, Die u in de baarmoeder vormt zoals Hij wil; er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”

 

 Verder openbaart Allah Ta’ala in surah Ra’d (13) verzen 8-9:

 

 

 

“Allah weet wat elke vrouw baart en wat de baarmoeders niet voldragen en wat zij doen groeien; en bij Hem heeft alles een eigen maat. Hij is de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, de Grote, de Verhevene.”

 

[pagebreak]

Ook openbaart Allah Ta’ala in surah al-Hadj (22) vers 5:

 

 

“O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken; en Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt; en daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten; en gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort.”

 

 

 

In surah Luqmaan (31) openbaart Allah vers 34: 

 

“Voorwaar, Allah alleen bezit de kennis van het Uur; Hij zendt de regen neder en Hij weet wat zich in de baarmoeder bevindt; geen ziel weet wat zij morgen zal doen, en geen ziel weet in welk land zij zal sterven; voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”

 

 

In surah Fatir (35) vers 11 wordt geopenbaard:

 

 

“En Allah schiep u uit stof, dan uit een levenskiem, daarna maakte Hij u tot paren; en geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder dat Hij het weet; en niemands leven wordt verkort of verlengd zonder dat het in het Boek is vermeld; voorzeker, dit is gemakkelijk voor Allah.”

 

[pagebreak]

In surah Fussilat (41) vers 47 wordt geopenbaard:


 

“Naar Hem alleen wordt de kennis van het Uur verwezen; en geen vruchten komen uit hun bloemscheden noch wordt een enkele vrouw zwanger noch wordt zij verlost, dan met Zijn kennis…..”

 

 

In surah an-Najm (53) vers 32 openbaart Allah Ta'ala: 

 

 

“Zij, die behalve kleine feilen, de ernstigste zonden en slechtheden vermijden, voorwaar uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis. Hij kende u toen Hij u uit aarde deed ontstaan en toen gij een embryo waart in de baarmoeder uwer moeder; prijst daarom uzelf niet om reinheid; Hij kent de godvruchtigen het beste.”

In bovenstaand vers beschrijft Allah de Verhevene heel helder de talloze goedaardigheden van Zijn immense kennis. Het gaat ongeveer over alle details van wat in de baarmoeder (corpus uteri) van de vrouw gedurende de tijd van het verblijf in de baarmoeder plaatsvindt voordat het tijd van de geboorte is aangebroken. In aanvulling, wat gebeurde ermee (embryo) in de baarmoeder? Wat gaat ermee gebeuren? Wat zal de leeftijd worden? Welke daden gaat het gedurende het leven verrichten? Hoe lang blijft het in de baarmoeder? Welke vorm zal het uiterlijke en innerlijke orgaan krijgen? Wat wordt de lengte, ademhaling en diepgang van iedere haar en wol? Wat wordt de zwakte en dikheid van het kind? Wat wordt de minste beweging, zijn/haar momenten van gelukkigheid en verdriet, voedsel, barenswee en expansie van de buik en de tekortkoming van het bloed, menstruatie, hoeveelheid luchtgebruik tijdens ademhaling, enzovoorts? Al deze haarfijne dingen zijn bij Hem bekend. Er is evenmin specificatie betreffende jongen of meisje noch tegenstrijdigheid of beperking van enige kennis in het algemeen. Daarom, dit bezwaar van sommige priesters, die alleen hun eigen ijdele wens volgen, is ongegrond en veronachtzaamd. Dus is het zuiver een nieuw verzinsel. De enige en echte bron hiervan is misopvatting van de ayaat (verzen) of het is zuiver een valse beschuldiging en een ongegronde laster tegen het Woord van Allah Ta'ala, het doen van dit soort ongegronde uitspraken is hun oude gewoonte.

[pagebreak]

Waar in de Heilige Qur'aan staat, dat niemand ooit de zwangerschap van een vrouw kan kennen, op welke wijze dan ook? Waar in de Heilige Qur'aan staat dat niemand kan bepalen of het kind een jongen of meisje zal worden? Het staat erin, laat het uitpluizen. Wanneer dat niet het geval is, hoe kan het dan tegen de gewijde ayaat zijn als iemand iets van een zwangerschap ontdekt door hard werk en uitgestrekte mislukking? Voorts, deze tijdelijke verworven kennis voor enkele dagen, welk met behulp was van een levensloos instrument, is nog steeds in achting van de Alwetende en Almachtige. Als een beperkte kennis welke zo bekrompen is als een korrel stuifzand uit de woestijn of druppel water uit de zee is aan hem begunstigd is niet in vergelijking met de heilige verzen van de Heilige Qur'aan.

 

Allah Ta'ala openbaart in surah al-Baqarah (2) vers 255:


 

“Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande; sluimer, noch slaap overmant Hem; al wat in de hemelen en wat op aard is, behoort Hem; wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil; Zijn troon strekt uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.”

 

Vanaf de allereerste dag van deze wereld tot de eeuwigheid zijn alle soorten wetenschappen verkregen of zullen door iedereen nog verkregen worden vallende binnen het wetenschappelijk domein van wat Hij (Allah Ta'ala) wil. Het eerder genoemd erg zwak instrument is een van de miljoenen van machtige bergen. Als dit bezwaar beschouwd wordt als valide en aannemelijk, waarom zal het bezwaar dan niet op basis van talloze en enorme informatie die mensen hebben bereikt in het verleden en verkregen zal worden in de toekomst is eveneens in de volgende woordenيَعَْلمُ مَا فِي الَْأرْحَام (’Ya’lamo maa fiel-arhaam’).

 

Dezelfde woorden zijn ook in   (Hij weet alles wat vóór hen is gebeurd en wat na hen zal gebeuren).

 

De prestatie van deze talloze historische en geopenbaarde wetenschappelijke kennis zijn nimmer tegen de Heilige Qur'aanverzen ingegaan gedurende de afgelopen 1300 jaar[1], dus welke verstoring kan ontstaat door het ontwikkelen van een klein instrument.

[pagebreak]

Ik wil de kristalheldere waarheid nader uitleggen zodat het begrijpelijker wordt. De basis principe is, dat deze specificatie van sommige wetenschappen bij Allah Ta'ala de Verheven is en de beperkingen zijn door Hem opgelegd en de tegenstrijdigheden van een ieder is daarvan afgeleid.

 

Zes facetten van Kennis

  1. Het bestaan als een persoonlijke kennis welke niet is verkregen van een ander.
  2. Het bestaan als zelftoereikende kennis op een manier, dat het geen instrument, apparaat, planning, denkwerk, rondzoekend en invloed nodig heeft.
  3. Het bestaan als een eeuwige kennis.
  4. Noodzakelijkheid van kennis op een manier, dat zijn tegenstrijdigheid onmogelijk is.
  5. Permanente en stabiliteit van kennis op een manier, dat er nimmer een mogelijkheid bestaat van verandering en inconsistentie.
  6. De kennis zelf zijn op de extreme gradatie van perfectie op zo een manier, dat zelf of essentie van de bekendheid, zijn persoonlijke karakters, onessentiële bezittingen, onmisbare karaktertrekken, optionele kwaliteiten of ze persoonlijk of extra zijn, verleden, hedendaags of mogelijk in de toekomst niet verborgen zijn.

 

Absolute kennis van al deze zes aspecten is gespecificeerd voor Allah Ta'ala alleen en deze zijn essentiële tegenstrijdigheid voor een ieder. Het betekent, dat de onmogelijkheid voor een ieder dergelijke kennis te verwerven die ligt op deze zes facetten. Wie dan ook zulke kennis bewijst over welke partitie anders dan Allah Ta'ala, of zij verschillende redenen (مفارقة عقول) of mensen (ناطقة نفوس) zijn, is ongetwijfeld ontrouw en polytheïst. De moesliem schriftgeleerden zijn unaniem hierop. Al deze facetten van kennis zijn geïndiceerd in deze verzen met het woord (يعلم = Hij weet beter) om te laten zien, dat noemen van kennis hier algemeen is. En de algemene wenteling tot de perfectie en de kennis van de perfectie of de enige echte kennis is, dat het behoort aan elk van deze zes facetten.

 

In de Heilige Qur'aan openbaart Allah Ta'ala in surah al-Maidah (5) vers 109:


 

“Gedenkt de dag, waarop Allah de Boodschappers zal verzamelen en zeggen, ‘hoe werd gij aangenomen?’; zij zullen zeggen, ‘wij hebben geen kennis, Gij alleen zijt de Oerkenner van het verborgene’.”

 

[pagebreak]

Wie kent de aankomst van die geliefde persoonlijkheden (Boodschappers) van Allah Ta’ala bij de ongelovigen niet, trachten hen te leiden op het Rechte Pad, de ontkenning en veroordeling van die vervloekte mensen, hun aandrang op ongeloof, hun absurde communicatie en onbeschofte gedag? Doch, de gewijde Profeten en Boodschappers zullen zeggen: “ َا َلنَ عِلْمَ لا =  wij hebben geen kennis.” De hier gebruikte letter لا is voor de tegenstrijdigheid van een categorie. Zij zullen de kennis volledig negeren, dat wil zeggen de perfecte kennis welke feitelijk de naam van echte kennis is. Geen soort ervan is beschikbaar voor ons.

 

Het recht van de werkelijkheid is, dat wanneer wij het achterwege laten en komen tot traditionele werkelijkheid, dat wil zeggen alleen kennis, zien wij dat het nooit is gespecificeerd met Allah Ta'ala de Verhevene. Het doet er niet toe, dat die kennis persoonlijk of verworven is, zelftoereikend of vereist, eeuwig of tijdelijk, onvergankelijk of verdwijnend, noodzakelijk of mogelijk, permanent of veranderend, perfect of defectief, of het verworven is door de eigenschappen te kennen of door de bezittingen. Op deze wijze betekend kennis eenvoudig weg bewustzijn welke ook aangewend is aan een gedeeltelijke kennis van iets.

 

Neen, nooit. Wij zoeken toevlucht bij Allah Ta'ala. In de Heilige Qur'aan is nooit zoiets gezegd, waar dan ook daarin. In plaats daarvan, als de betekenis van eerst voor een ieder Allah is ongeloof, de tegenstrijdigheid van deze betekenis van anderen dan Allah Ta'ala is ongeloof als zo goed. Jegens, het zal niet alleen ontkenning van honderden verzen van de Heilige Qur'aan zijn, maar ook van de hele Heilige Qur'aan, alle hemels geopenbaarde wetten, redenen en zinnen.

 

De Heilige Qur'aan heeft talloze soorten kennis bewezen voor Zijn geliefde persoonlijkheden. En begunstigen van ze hebben Zijn Genade verklaard. Met betrekking hiermee heeft Allah Ta'ala de Verhevene geopenbaard in surah an-Nisa (4) vers 133:

 

 “…. En (Hij) leerde u wat u niet wist; en groot is de genade van Allah op u.”

 

In surah az-Ziyarat (51) vers 28 openbaart Allah Ta’ala:

 

 

 “Daarop begon hij hen te vrezen; zij zeiden: “Vrees niet”en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.”

[pagebreak]

In surah Juzoef (12) vers 68 openbaart Allah Ta’ala:


 

 

 “En toen zij (de stad) binnen gingen zoals hun vader  hen had bevolen, kon hen dit tegen Allah toch niets baten; het was slechts dat Jacob zijn zin gedaan kreeg, want hij had voorzeker grote kennis, omdat Wij hem hadden onderwezen, maar de meeste mensen weten het niet.”

 

In surah al-Baqarah (2) vers 31 openbaart Allah Ta’ala:

 

 “En Hij leerde Adam al de namen; dan plaatste Hij (de voorwerpen dezer) namen voor de engelen en zeide: “Noemt Mij hun namen, indien gij in uw recht staat.”

[pagebreak]

In surah Saad (38) vers 45 openbaart Allah Ta’ala:

 

 “En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht.”

 

 

In surah al-Mujadilah (58) vers 11 openbaart Allah Ta’ala:


 

 

 “O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: “Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken”; en als  er gezegd wordt “Staat op” staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen; en Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.”

 

Neen, het is zelfs gezegd aan het gewone volk.

 

 [pagebreak]

In surah ar-Rahmaan (55) vers 1-4 openbaart Allah Ta’ala:

الرَّحْمَنُ {1} َلَّمَ الْقُرْآنَ {2} خَلَقَ الْإِنسَانَ {3}عَلَّمَهُ الْبَيَانَ {4}

 

“De Barmhartige. Heeft de Qur’aan onderwezen. Hij heeft de mens geschapen. (En) heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.”

 

In surah al-‘Alaq (96) vers 5 openbaart Allah Ta’ala:

“Hij leerde de mens wat hij niet wist.”

 

In surah an-Nahl (16) vers 78 openbaart Allah Ta’ala:

“En Allah bracht u uit de baarmoeder van uw moeder terwijl u niets wist en gaf u oren en ogen en hart, opdat gij dankbaar moogt zijn.”

 

In surah an-Noor (24) vers 41 openbaart Allah Ta’ala:

 

"Ziet gij niet, dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allah verheerlijken? Een ieder kent zijn eigen bidden en wijze van verheerlijking; en Allah weet goed wat zij doen.”

[pagebreak]

Geen enkele volledig blinde persoon kan beweren dat dit aya (vers) algemene kennis van een ander negeert.  Ja, op deze wijze is kennis in het algemeen noodzakelijkerwijs ontkend en dit is zevende facet van beperking en specificatie, dat wil zeggen de alomvattendheid en perfectie van kennis en het veelomvattend tot alle wezens, mogelijkheden, denkpatronen, karakters, tekens, relatieve dingen, feitelijke voorvallen, kortom alle dingen en concepten. Het betekend, dat ongelimiteerde keten van oneindige informatie en onbeperkte soorten kennis gerelateerd aan iedere individu van al die ketens te allen tijde voorhanden moet zijn op een wijze dat niets buiten de kaders is.

 

In surah at-Talaaq (65) vers 12 openbaart Allah Ta’ala:

 

“Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks; het Gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat.”

 

In surah Saba‘ (34) vers 3 openbaart Allah Ta’ala:

“De ongelovigen zeggen;”Het Uur zal niet over ons komen; zeg, ‘ja, bij mijn Heer, de Kenner van het onzichtbare, het zal beslist over u komen!’ Voor Hem is niets in de hemelen of op de aarde verborgen, zelfs niet het gewicht van een atoom, noch bestaat er iets, groter of minder dan dit of het staat in een duidelijk Boek.”

 

[pagebreak]

Zulke kennis is onmogelijk van een ander dan Allah en om het te bewijzen voor anderen is ontrouw en valselijk zoals wij in details hebben uitgelegd in onze verhandeling genaamd ‘Goads of the Iron on Cheek of the Modern Logic’. Allah, de Verhevene heeft spits tot dit zevende facet van het onderwerp onder ontzag hier met de woorden أنثى كل (iedere vrouw) en أنثى من تحمل ما (noch enige vrouwelijke drager), in het bijzonder door het woord كل en ما welke is voor negatie en om het benadrukken met de algemeenheid van ما en absorptie van لام weergegeven in de formulering van  الأرحام فِي ما dus op basis van deze analogie.

 

Laten wij nu kijken naar de nieuwe verzonnen instrument. Ik ben nooit te weten gekomen wat de functionaliteit daarvan is noch heb ik daarover ooit gehoord van een ander. Het lijkt, dat de foetus die in de baarmoeder is en door  فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (surah az-Zumar [39] vers 6) duister omhuld is nooit kan worden waargenomen met een instrument noch dat het lichaam met de ogen in details gezien kan worden. Aangezien de baarmoedermond (portio) met glad spierweefsel omhuld is gezamenlijk na conceptie in zulk wijze, dat zelfs het vocht nauwelijks erin binnendringt.

 

 

1.Eileider, 2.Blaas, 3.Schaambeen, 4.G-spot, 5.Clitoris, 6.Urinebuis, 7.Vagina, 8.Eierstok, 9.Dikke darm, 10.Baarmoeder, 11.Fornix uteri, 12.Baarmoederhals, 13.Endeldarm, 14.Anus

 

             Foetus

Bron: Wikipedia

 

 

In deze vrij smalle en behoorlijk donkere plaats zit de foetus. Dit alleen is niet afdoende, maar er zijn drie baarmoederslijmvliezen (basale laag [lamina basalis], functionele laag [lamina functionalis] en de buitenste omhulsel) om de foetus heen die het eveneens beschermen. Binnen het eerste (dunste) baarmoederslijmvlies welke het lichaam van de foetus aanraakt wordt het afgescheiden vocht verzameld. Daar omheen is een dikker baarmoederslijmvlies welke Ghisha-e-Lifafi  (facia) wordt genoemd. Hierin is het slijk van urine verzameld. Daar omheen is de dikste deel de baarmoedermantel. Dit wordt de Mashiemah (placenta) genoemd.

 

In deze situatie, wat van het lichaam (van het kind in de baarmoeder) kan gezien worden? Dus, het resultaat van het instrument kan slechts enkele eigenschappen onthullen en gedifferentieerd worden met de externe deugd om te raden of het een jongen of een meisje zal worden. Bijvoorbeeld, zwangerschap in de rechter of linker holte van de baarmoeder en/of het resultaat van sommige recente experimenten. Als het alleen hierom gaat, dan is er niets nieuws, omdat de onderzoekers en testers al sommige kenmerkende gissingen hebben. Bijvoorbeeld, meeste bewegingen van de foetus aan de rechter- of linkerkant van de baarmoeder, groei van de tepels, roodheid of paarse kleur van de tepels, het verschijnen van straling of donkerte op haar gezicht, langzame bewegingen van haar, dominantie van roodheid of bleekheid in de urine gedurende de meeste tijd en een ongewoonlijk verlangen van de vrouw naar beste of minder lekkere voedsel. Er zijn veel meer manieren om dit te onderzoeken, wat de specialisten op dit gebied ook weten.

[pagebreak]

In ieder geval, laten wij voorstellen dat delen van de foetus niet geraden zijn op basis van externe signalen, maar ook zelfs gezien ondanks de baarmoederlagen en geheimhoudingen. De alomvattende bron en basis van het genegeerde bezwaar is alleen door de kennis welke in de Heilige Qur'aan staat zoals Allah Ta'ala ons heeft begunstigd middels dit instrument. De werkelijkheid is dat dit nooit de zaak is.

 

Allah Ta’ala openbaart in surah al-Kahf (18) vers 5:

„Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin; erg is het woord, dat uit hun mond komt; zij zeggen slechts onwaarheid.“

 

Wij vragen: “Bent u begaafd, met de hulp van dit instrument, met de kennis welke komt onder de acht categorieën die algemeen bekend is en te nemen wat specifiek door Allah Ta'ala onmogelijk is gemaakt; en wat zelf door de Heilige Qur'aan onbetrouwbaar is verklaart?” Als dat het geval is, dan is het bezwaar gewoonweg een weemoedig en waanzin, omdat het gebaseerd is op valsheid. Wanneer heeft de Heilige Qur'aan dit soort kennis goed bestempeld, dat wil zeggen bewustzijn (het doet er niet toe hoe) gespecificeerd door Allah Ta'ala? Miljoenen van dit soort kennis worden dagelijks doorgegeven aan niet alleen mensen, maar ook aan dieren. En de Heilige Qur'aan zelf bewijst het voor de scheppingen. Welke nieuwe branche is ontstaan die tegen deze ayaat (verzen) is? Dit lijkt precies op een bepaalde eindeloze woestijn van

يعلم لم ما الإنسان علم (Hij leerde de mens wat hij niet wist).

 

Ik heb u een aayat  gepresenteerd dat door Allah Ta'ala is geopenbaard voordat u uit uw moeders baarmoeder kwam. U bent volkomen een onwetende. Toen begunstigde Hij u met intelligentie en wijsheid. Hij begunstigde u met ogen en oren zodat u Zijn rechten op u kunt opbiechten. Wat een vreemde biecht kwam van uw kant! U begon uzelf te vergelijken met Hem! Als u bedoelt, dat u met kennis uit de zeven categorieën begunstigd bent door Allah Ta'ala, dan is dit bezwaar miljoenen keer waanzin. Is deze kennis uw persoonlijke kennis? Is het niet een zegen van Allah Ta'ala die u kreeg? Jullie worden waarschijnlijk genoemd ‘mensen van het Boek’. U moet deze Goddelijke macht niet eisen. Een paar dagen geleden was u ontwetend over dit instrument. Allah Ta'ala de Verhevene gaf u wijsheid, intelligentie conform uw talent. Hij zegende u met wiskunde, informeerde u over de wijzen om geld te verdienen, transformeerde de methodologie in uw hersenen, zegende u met ogen, handen en andere organen die u kunt gebruiken voor uw werk en het maken van instrumenten. Hij matigde de scheppingen voor u, beschikte bronnen voor u, gaf u het idee voor dit instrument, maakte uw lichaamsdelen het mogelijk het instrument te ontwikkelen en uiteindelijk heeft u op basis van Zijn volmaakte macht het instrument gemaakt. De uiteindelijke vorm verscheen van uw handen, maar u nam het als een resultaat van uw eigen macht en kennis! Alleen de blinde doet zo iets.

[pagebreak]

Allah Ta’ala openbaart in surah Ghaffar (40) vers 35:

 

http://imdrops.com/uploads/1/2/6/1349029032-tmpC906.jpg

„Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enige gezag (daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen; alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker.“

 

 

Toen de arrogant zoals de vervloekte Qaroen (Korah) die Allah Ta'ala had gezegend met talloze schatten en giften van de wereld, werd opgedragen:

 

Allah Ta’ala openbaart in surah al-Qasas (28) vers 77-78:

„En zoek door hetgeen Allah u hebt gegeven het tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen, die onheil stichten niet lief.“

Op dit Gebod wat de ontrouwen babbelden (in het licht van de Heilige Qur’aan).

 

 

 

[pagebreak]

“Hij antwoordde: “Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven.” Wist hij niet dat Allah vóór hem vele geslachten had vernietigd die machtiger waren dan hij en groter in aantal? En de schuldigen worden niet gevraagd omtrent hun zonden.”

 

 

Zag u toen welke soort smaak door hen was geobserveerd?

 

Allah Ta’ala openbaart in surah al-Qasas (28) vers 81:

„Dan deden Wij hem en zijn huis in de aarde verzinken; en hij had geen partij om hem tegen Allah te helpen noch kon hij zich verdedigen.“

 

 

Niet verrijkt zijn met deze kennis is vrij helder, omdat het is gebaseerd op de zwakte van een klein instrument. De arts kon voorheen niet zeggen of het een jongen of een meisje was wat in de baarmoeder zat tot dat dit instrument werd uitgevonden. Hoe kan dergelijke kennis van u eeuwig en onverwoestbaar of noodzakelijk genoemd worden, wanneer u zelf ook zult vergaan, onsterfelijk en denkbeeldig? Het is iets bijzonders om onsterfelijk te zijn. U zult uw onwetendheid en tekortkoming moeten toegeven voor de tijd zolang zwangerschap duurt tot dat het zaad vorm krijgt. De medische wetenschap van een arts zal hulpeloos blijven tot dat het zaad de vorm van een druppel of een klonter of een klont vlees heeft genomen. Hij niet vertellen of het een jongen of een meisje is in de baarmoeder. Is uw kennis blijvend en onveranderlijk? Ik vraag vergiffenis aan Allah Ta'ala. Sluit aan bij de situatie dat van vóór de observatie tot aan een beknopt observatie, nadien sluit aan bij de beknopte observatie tot aan een gedetailleerde observatie en dan sluit de gedetailleerde observatie aan een observatie na de praktische uitleg. Wel, meet het verschil tussen oplettendheid en verstrooidheid. Vergeetachtigheid is daarna de totale ontkoppeling en ontkenning. Is uw kennis volmaakt? Allah Ta'ala verbied!

 

Verder, wie kan toevoegingen en aanvullingen vertellen? Zij zijn oneindig. Bijvoorbeeld, neem een bepaald deel van het lichaam en vertel de afstand tussen het ongeboren kind en de moeder, vertel de afstand tussen elk lichaamsdeel en alle punten dat gesuggereerd en verbeeld kan worden op alle lichamen die aanwezig zijn in de hele wereld, of zij op aarde of in de lucht zijn, in het oosten of het westen, in het noorden of het zuiden, dicht bij of ver, of het in het verleden was of in het heden of de toekomst. Vertel de grootte van iedere hoek dat deze talloze lijnen, welke beginnen vanuit elk punt op het lichaam van de foetus en iedere stip van de wereld, maak immense en talloze hoeken. Als u het niet kan, vertel dan het aantal lijnen. Als u ook dit niet kunt, vertel dan het aantal aanwezige stippen op alle lichamen in de wereld. als u ook hiertoe niet in staat bent, vertel dan het aantal punten dat op het lichaam van de foetus kan voorkomen. Dit is de kortste kennis welke niet gelijk is een biljoenste deel van de kennis van Allah Ta'ala gerelateerd aan de foetus.

 

Het feit is, dat Allah Ta'ala Zijn kennis heeft van al deze wetenschappen, alle ratio’s, alle lijnen, alle punten, alle hoeken en hun grootte, alle zwangerschappen van Jinn, mensen en dieren. Het doet er niet toe of ze behoren aan het verleden, heden of toekomst. Hij weet ze permanent in details en voor altijd. En dit is als een druppel uit de Oceaan van Zijn wetenschappen, maar het lijkt op het kleinste vochtdeeltje uit Zijn oneindige zeeën. Al dit soort kennismanagement en duizenden wetenschappen als deze kunnen zelfs in de verbeelding van de mens niet opkomen, dan wordt nog niet ingegaan op de diepgang van kennismanagement van elk der wetenschappen. Al dit soort oneindige kennis zit verborgen in de woorden م الَْأرْحَا فِي مَا يَعَْلمُ . Hij weet wat in de baarmoeder van de moeders zit. Het is uw bekrompen kennis en misvatting, dat u ordinair dacht over de twee woorden en claimde de kenner te zijn van wetenschappen gerelateerd aan de baarmoeder op basis van een klein instrument.

Ja, laat het tellen van de ratio proporties en toevoegingen, want het zijn oneindig. Vertel alleen de dingen die genummerd en gelimiteerd zijn en welke alleen gerelateerd zijn tot slechts één foetus, en dat welke van een vrouw is van uw eigen huishouding voor het geval de zaak van iemands huis erg bekend is. Vertel alleen wat gebeurd is met uw echtgenote, vóór haar eigen ogen en geen enkele materie hulp kreeg van het instrument.

[pagebreak]

Zo, laat een priester dokter antwoord geven op de vraag wat het gewicht is van het sperma die in de baarmoeder viel van zijn vrouw en zij daardoor zwanger werd? Hoeveel zaadcellen waren in het sperma? Op welk specifiek deel van de baarmoeder viel de zaadcel? Hoeveel tijd is nodig geweest om zich goed te nestelen en te evolueren? Hoeveel menstruatiebloed heeft het sperma nodig gehad sinds het in de baarmoeder viel? Van welk deel van voedsel werd dit feitelijke sperma gemaakt? Van welk grond was die voedsel geproduceerd? Na hoeveel tijd heeft het voedsel de vorm van sperma aangenomen? Welke soorten veranderingen hebben in zijn omstreek plaatsgevonden en vormgeving, per minuut bekeken? Voor hoeveel tijd, voor welk deel van de tijd en hoeveel is de baarmoeder van mevrouw in omvang toegenomen en samengetrokken met betrekking tot bovengenoemde gebeurtenissen? Gedurende hoeveel tijd, hoe vaak en waar heeft het kind bewogen en rondgedraaid? Wat was de modificatie in de vormgeving van de delen gedurende iedere beweging en draai? Hoe zal al deze gebeurtenissen vanaf nu tot de geboorte zijn? Wat zal het voorval zijn en veranderingen in de vormgeving, gewicht, streek, plaatsen, bewegingen, rust, voedsel van de foetus en baarmoeder? Hoe lang zal het kind in de baarmoeder blijven en op welk moment (uur, minuut en seconden van de tijd) zal het kind geboren worden? Welk deel van het lichaam gaat als eerste naar buiten komen? Hoeveel vet en hoeveel zal het gewicht zijn? Hoe groot zal de opening van de vagina nodig zijn, zodat het kind naar buiten kan komen? Hoeveel stralen vocht zal het mee zich meebrengen om makkelijk naar buiten te komen? Hoeveel rukken zal het kind zelf nodig hebben en hoeveel de moeder? Bij welke kreet zal het kind uit zijn gekomen? Zal het gezond geboren worden of zal er een abortus zijn? Wat zal de leeftijd zijn in geval het in leven blijft? Op welke plaatsen zal hij/zij dwalen en wat voor soort voedsel zal hij/zij eten? In welke missionarissenschool (madrassa) zal hij/zij kinderen onderwijzen? Enzovoorts.

 

Volgens Allah! Allah Ta'ala heeft de eeuwige en onvergankelijke, permanente, gedetailleerde en alomvattende kennis, op ieder moment, van elk en iedere zwangerschap en baarmoeders van het verleden, heden en toekomst. Hij heeft zulk kennis van alles, die wij kunnen benoemen of niet. En dit is allemaal vervat in de interpretatie van de twee woorden م الَْأرْحَا فِي مَا يَعَْلمُ. U kunt niet zo beknopt de situatie vertellen als de 1/1000 deel van een opdeling uit miljoenen deeltjes kennis gerelateerd aan embryologie, maar u beweert dat u alles weet! Laat wat betrekking heeft op het verleden en wat zal gebeuren in de toekomst. Kom tot wat hedendaagse situatie is en wees tevreden met dat alleen. Is uw kennis omvattend en volmaakt daartoe? Glorie aan Allah, hoe kunt u wezenlijk de kennis bezitten van dat alles? Niemand kan het aantal zwangerschappen die op dit moment in de wereld is vertellen. Noch kan iemand over de details van hun situatie geïnformeerd zijn.

 

Ten tweede, laat de echte kennis achterwege en kom met wat mogelijk is middels het instrument. Wat u ons ten hoogste kunt zeggen is ‘ondanks dat wij niets weten, kunnen wij haar die naar ons toekomt aan de hand van het instrument iets vertellen’. Het is een duidelijke onwetendheid en biecht van onwetendheid. Het is geen kennis. In de huidige zwangerschappen zijn het de zwangerschappen van mensen en iedere soort dier (vogels, wilde dieren, prooidieren, ongedierte en kwallen). Laat dus een priester of zijn medische assistentie (dokter) door het gebruik van het instrument de volgende vragen beantwoorden: (1) hoeveel eieren zijn in de eierstok van een mier? (2) Hoeveel meisjes en hoeveel jongens zijn in die eieren? Het is niet alleen mieren die eieren leggen. Er zijn miljoenen dieren zoals vissen, slangen, kameleons, krokodillen, enzovoorts en alle vogels, behalve vleermuizen, die eieren leggen. De medicijn en wijsheid van de priester is overal van geen betekenis. Als het ware, omdat al deze dingen niet omvat zijn in م الَْأرْحَا فِي مَا يَعَْلمُ.

Ten derde, als ik de zaak eenvoudig maak door te beperken tot datgene die kinderen baren zonder eieren te leggen, kunnen hun zwangerschappen en betreffende subjecten dan ontdekt worden door het instrument?

Ten vierde, vijfde en verder, als ik dit allemaal overzie en u meeneem naar het instrument, niet alleen u maar ook van Amerika en Engeland, zullen alle priesters de zaak laten vallen. Beide, zowel gebruiker als aanbidders van het instrument, zijn volkomen onwetend over de innerlijk delen van het lichaam. Laten wij daarom de discussie hierbij staken, maar ons richten op het uiterlijke van het lichaam. Laten zij de antwoorden geven op vragen over mevrouw wat in de baarmoeder is. Hoeveel haren zijn op haar hoofd? Wat is de lengte, dikte en gewicht van elk haar? Hoeveel poriën zijn in haar lichaam? Wat is de omvang van de drie dimensies (lengte, breedte en diepte) van elke porie? Hoeveel van de poriën heeft de ratio 9:13 onder hen? Hoeveel van de poriën zijn verschillend ten opzichte van elkaar? Wat is de hoek van elke oksel, borstkast, heupen, bekken, boven en onder lippen en de verbinding van de andere lichaamsdelen? Tot welke omvang kan deze hoek uitstrekken en op hoeveel graden van elke hoek? Tot welke omvang kunnen de tien holten en gewrichtskommen zichzelf op natuurlijke wijze uitbreiden en tot welke omvang als het met inspanning wordt uitgewijd tot de put dat de botten ongetwijfeld kunnen knappen? Wat is het verschil tussen de verworven en verdiende holten en gewrichtskommen? Er zijn veel meer heldere zaken in de uiterlijke. Al deze details zijn niets, maar lijken op een minuscuul druppel uit miljoenen van de oceanen van embryologie. Laat mij nu de antwoorden op de vragen weten.

[pagebreak]

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

“Doch, indien gij het niet kunt doen en gij zult het nimmer kunnen doen, wacht u dan voor het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, dat voor de ongelovigen is bereid.” Surah al-Baqarah (2) vers 24

 

Over het algemeen kan een heel zwakzinnig en onvolmaakt voorbeeld van dit bezwaar als volgt zijn. De koning van de hele aarde prijst zichzelf aan en zegt ‘ik ben de eigenaar van alle soorten schatten en rijkdommen. Ik bezit verschillende soorten toenemende vermogensbestanddelen. Belastingen van alle steden en dorpen, inkomsten uit de bergen, mijnen van woestijnen en inkomsten uit de rivieren zijn van mij’. Na dit gehoord te hebben gaat een ongemanierde, vuile bedelaar, vagebond van een slecht beroep, mank, blind en extreem zwak persoon die achter zijn kont aanloopt naar een van de dorpen die behoord aan de koning. Hij brengt een paar gebedelde muntstukken terug die de mensen van de koning hadden ontvangen. Nu begint hij aan te kondigen, in de menigte mensen, dat de koning niet alleen de eigenaar is van rijkdom en inkomsten. Hij is niet de enige houder van de inkomsten uit de rivieren, oceanen en mijnen in de bergen. Kijk ik heb ook een munt gevonden, een penning nadat ik lang geleden heb. Ben ik dan niet een eigenaar van schatten, vermogens en rijkdommen? Vertel mij, o moesliems en iedere intelligente persoon van de andere naties, zal een minimum en korte titel van deze blinde niet een waanzin zijn? Een ieder zal aan hem zeggen, ‘o, gek mens, heeft de koning gezegd ‘niemand behalve wij hebben een enkel muntstuk in dit beroep?’ Heeft hij gezegd ‘niemand bezit zelfs een minimum geld, ondanks dat wij hen gezegend hebben met iets?’ Allah Ta'ala verbied! De koning heeft heel helder en terecht verkondigd, dat hij veel van zijn oprechte mensen heeft gezegend met grote precisie en zal doorgaan met zijn gehoorzamen mensen te belonen met giften. Ja, geen van beiden is feitelijk eigenaar behalve hij noch heeft iemand een schat gelijk aan de zijne.

 

O krankzinnige blinde! Bent u de feitelijke eigenaar geworden zonder zijn zegeningen door het verwerven van een klein penning door bedelen! Of is uw rijkdom wat bestaat uit slechts een kostbaar penning gelijk aan de koninklijke schatten? Nee, nooit. Dus waarom negeert u de uitspraken van de koning en waarom vreest u de overwinning van de machtige koning niet?

 

O ja, de zaak van deze priester die een bezwaar heeft, is erger dan de blinde. Deze blinde bedelaar en de grote koning zijn beide absoluut gelijk, omdat beide geen houder zijn van de persoonlijke inkomsten. Beide zijn ronduit dezelfde in het niet eigenaar zijn van de rijkdom. Eigenaarschap van beide is geen oprecht. Het is juist alledaags en ordinair. Het is alleen tijdelijk en verdwijnend. Beide zijn duidelijk behoeftig.[1] Noot van de Nederlandse vertaler: Ala Hazrat schreef deze verhandeling ruim 100 jaar geleden, daarom wordt

1300 jaar geleden genoemd. Met de tijdrekening tot heden is dat afgelopen 1428 jaar geleden.