Sunni Library Section on Alahazrat Network website
BAHAR-E-SHARIAT Waajiboel Wajoed Deel 1: Allah's Bestaan & Attributen
Category : Books in Other Languages
Published by admin on 2012/10/3

BAHAR-E-SHARIAT
Waajiboel Wajoed
Deel 1: Allah's Bestaan & Attributen

Oorspronkelijke titel: Bahaar-e-Shari'at (verschenen in het Urdu taal)
Auteur: Allama Amjad Ali Qadri Razvi radi Allaho anho

Engelse vertaling van Maulana Muhammad Afthab Cassim Razvi Noori

 

Den Haag, 25 april 2009/29 Rabbi-ul-Sanie 1430 AH

 

Aan de totstandkoming van deze 1ste uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de vertaler geen aansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

 

Voorwoord

 

 

Een paar gezegende woorden

 
Door Qazi-oel-Quzzat Taajush Shari´ah Hazrat Allama Mufti Mohammed Akhtar Raza Khan Qadri Azhari Qibla

 
 
Ik kwam te weten, tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika, dat mijn Aziez Maulana Afthab Cassim Razvi het zeer kundige boekwerk, namelijk BAHAAR-E-SHARI’AT (Deel 1), van Sadrush Shari´ah Maulana Amjad Ali Razvi (alaihir rahma) in het Engels heeft vertaald.

 
Moge Allah Ta'ala hem meer wijsheid en kracht schenken voor het doen van zulk goed werk ter bevordering van de Maslak van de Ahle Sunnat Wa Jamaat. Moge Allah met hem zijn en hem helpen en belonen voor zijn goede daad en moge Allah zijn streven aanvaarden.

 
Moge Allah Ta'ala de mensen meer kennis doen vergaren via dit deskundig werk. Moge Allah de Soennieten op het pad houden met de nalatenschappen der Vromen.


[pagebreak]
 

 

Introductie van Hazrat ALLAMA SADRUSH SHARIAH رضی اللہ عنہ

 

Hij werd geboren in 1296 AH en overleed in 1367 AH op de leeftijd van 71 jaar. Allama is auteur van het internationaal vermaarde boek "Bahaar-e-Shari’at" bestaande uit achttien omvangrijke hoofdstukken. Dit boek bevat een volume van de informatie betreffende de Hanafi Fiqh en geeft antwoordt op de vragen die daarop betrekking hebben. Het is momenteel een "handboek" van alle islamitische instellingen. Deze Khalifah van ‘Ala Hazrat رضی اللہ عنہ was een van de hoofdadviseurs van het Ministerie van Islamitische Dieniyat op de Aligarh islamitische universiteit. Moulvi Sulaiman Nadwi (een niet-soenniet) zei de volgende woorden over Allamah Sadrush Shariah رضی اللہ عنہ: "Maulana Amjad Ali is volslagen ervaren op het gebied van het onderwijs en hij is goed bedreven in het oplossen van de nieuwe behoeften van de klas."

 
Hazrat Allama Amjad Ali رضی اللہ عنہ propageerde ook de islam aan niet-moesliems. Hij bracht veel van zijn tijd door met het geven van onderwijs. Hij werd gezegend met 8 zonen en ieder van hen werd een vooraanstaande Aalim. Zijn 2 dochters werd Aalima's. Een van zijn zonen, Muhaddith-e-Kabier Hazrat Allama Zia-ul-Mustafa Qadri is een van de grootste geleerden geworden in de islamitische wereld van vandaag. Hij is zonder twijfel een voorbeeld van zijn illustere vader. Muhaddith-e-Kabier is een persoonlijkheid die in zijn geheugen ongeveer zestigduizend Ahadith van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم (sallal laaho alaihi wasallam) heeft opgeslagen. Hazrat Muhadith-e-Kabier is ook de President van Al Jami'atul Ashrafiyah in Mubarakpur en ook de rector en oprichter van de bekende en erkende Jamia Amjadia in Ghausi. Hij heeft ook een Daroel Oeloem voor meisjes opgericht onder de naam “Koelyatoel Banaatil Amjadia”. Momenteel is hij erkend als een van de meest geleerde personen op het gebied van de Hadith en Fiqh.

 

Allama Baha Mustafa-ul-Qadri, een andere zoon van Allama Sadrush Shari’ah, is momenteel docent op de meest beroemde Daroel Oeloem Madrassa Mazar-e-Islam die opgericht is door Ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan رضی اللہ عنہ.


Moge Allah Ta’ala regen van Barmhartigheid doen afdalen op het gezegende Mazaar Sharief van Allama Sadrush Shari’ah. Amien, Soemma Amien.

 

[pagebreak]

Geloof betreffende de aanwezigheid en attributen van Allah Ta’ala

 


De term Aqieda betekent ‘goed islamitisch geloof’.

 
Aqieda: Allah Ta’ala (Almachtige) is Eén. Hij heeft geen partners in werkelijkheid van attributen, acties, bevelen of in namen. Allah is Almachtig "Waajiboel Wajoed" (Zijn Bestaan is absoluut). Zijn afwezigheid is absoluut onmogelijk (Moehaal). Allah is Almachtig Qadiem (was er altijd, zal er altijd zijn en is geen schepping). Een andere naam hiervoor is Azali en Abadi. Het is Allah alleen, Die het waard is aanbeden te worden!

 
U moet weten en begrijpen, dat Allah Ta’ala alleen is. Met andere woorden, er is slechts één Allah. Wanneer een persoon meent dat zijn "god" partners heeft, dan wordt met de god van hem niet Allah bedoeld. Allah heeft absoluut geen partner(s). Allah is Almachtig en Waajiboel Wajoed, dat betekent dat het Bestaan van Allah Ta’ala essentieel is. Met andere woorden, als iemand beweert dat zijn (zogenaamde) god niet aanwezig is, dan is het duidelijk dat daarmee niet Allah is bedoeld, maar zijn god (wat volgens de islam niet bestaat). Allah is Eén en "Altijd Aanwezig".

 

Moehaal betekent, dat wat nooit kan voorkomen, met andere woorden een andere god of het niet bestaan van Allah is Moehaal. Als wij zeggen dat Allah Ta'ala Qadiem is, wordt hiermee bedoeld dat Allah Ta’ala niet is geschapen. Allah was er altijd en zal altijd zijn. Het is onze (imaan = diepste geloofs-overtuiging) dat alleen Allah waard is voor aanbidding.


Aqieda: Allah Ta’ala is vrij van noodzaak (parwa worden), met andere woorden, Allah is niet afhankelijk van iemand of iets anders, eerder de gehele schepping is afhankelijk van Allah Ta’ala.

 Als wij zeggen dat Allah Ta’ala onafhankelijk is, dan betekent dit dat Allah Ta’ala van niemand en niets iets nodig heeft. Allah Ta’ala is dus niet afhankelijk van iemand of iets. Integendeel, elk atoom in de schepping is afhankelijk van de Enige Schepper اللہ (Allah).

 

Er zijn mensen die denken dat Allah Ta’ala engelen enzovoorts geschapen heeft om bepaalde taken te verrichten, dit zou betekenen dat Allah afhankelijk is van Zijn schepping door het laten uitvoeren van Zijn opdrachten. Dit is volstrekt onjuist, (Allah verbiedt ons om zo over Hem te denken). Allah Ta’ala schiep de engelen als Zijn dienaren en stelde hen in de gelegenheid Hem als hun Rab (Heer) te dienen. Het zijn de engelen en andere scheppingen die afhankelijk zijn van Allah en Allah is zonder twijfel niet afhankelijk van iemand of iets.

 
Aqieda: Allah Ta’ala Zaat (Aanwezigheid) door middel van intellect begrijpen (of kunnen inzien) is absoluut onmogelijk. Dat wat opgevat kan worden door middel van het verstand, kan tot een categorie behoren en omringd worden door het brein, en er is niets dat Allahs Aanwezigheid kan omringen of begrijpen. Echter, door middel van Allah Ta’ala Af'aal (Werken), kunnen Zijn attributen worden geïdentificeerd en door middel van Zijn attributen kan iemand in staat zijn om de kennis over de Aanwezigheid van Allah Ta’ala te bezitten.

 
De bovengenoemde Aqieda legt uit dat het voor ons volstrekt onmogelijk is Allah Ta’ala Zijn Aanwezigheid ten volle te begrijpen. De reden die hiervoor gegeven wordt is, dat iets dat kan worden begrepen ook kan worden gevisualiseerd. Ter illustratie een voorbeeld, indien u aan een vogel denkt dan kan uw verstand begrijpen hoe een vogel van lichaamsbouw is en zult u aldus in staat zijn de afbeelding van een vogel te bedenken. De reden hiervoor is, de vogel is tastbaar en kan door het brein begrepen worden door middel van beredeneren en kennis. Dus, niemand kan zich de foto van Allah Ta’ala voorstellen. Daarom kan het menselijke brein Allah Ta’ala's Aanwezigheid niet begrijpen, omdat het buiten het begrip van de schepping valt. Er is echter verklaard, dat via de Attributen van Allah, zoals Zijn Genade en Zijn straf, etc. wij in staat zijn om te weten over Allah Ta’ala en Zijn Bevelen.

 

Aqieda: Net als Zijn Eigenheid Qadiem, Azali en Abadi (al deze termen betekenen: niet geschapen, was er altijd, zal altijd aanweizg zijn) is, zijn ook Zijn kenmerken Qadiem, Azali en Abadi.

 

U moet begrijpen, dat Allah Ta’ala Bestaand is. Allah Ta’ala is Zelfbestaand “met andere woorden niet in het leven geroepen, was er altijd en zal er altijd zijn”.

 

Aqieda: Met uitzondering van de Allah Ta’ala's Bestaan en Attributen (zoals: Allah is Genadevol, de Ondersteuner, etc.) is de rest "Haadis" wat betekent dat zij niet aanwezig waren en tot stand kwamen nadat Allah Ta’ala ze geschapen had.

[pagebreak]

Dit betekent dat met uitzondering van Allahs Bestaan en Zijn Attributen, de rest een schepping is. Met andere woorden, de engelen, profeten, Jinns, de mens en alles in het heelal slechts is ontstaan nadat zij door Allah geschapen werden, zodoende ze zijn allemaal bekend als "Schepping". Kortom, de hele schepping ontstond door Allahs Wil.

 
Aqieda: Elke persoon die zegt dat de Attributen van Allah een schepping is, is een misleidde en corrupte persoon.

 
Dit is een zeer belangrijke Aqieda! Het toont duidelijk aan dat ieder persoon die zegt te geloven in Allah en vervolgens concludeert dat een van de Attributen van Allah Ta’ala gecreëerd is, is een misleid en corrupte persoon. Een corrupte persoon is bekend als "Goemraah" en "Bad Dien" (buiten de islam). Soennitische moesliems mogen nooit geassocieerd worden met misleidde personen, anders gaan ze ons zelf ook misleiden en ons meeslepen in het verval.

 
Aqieda: Elke persoon die zegt dat alles wat in het universum bestaat niet geschapen is en Qadiem (eeuwig) of enige twijfel heeft bij het Haadis (gemaakt) zijn ervan, is een kaafier (ongelovige).

 
Niemand heeft het recht om te zeggen dat alles wat zich in het universum bevind altijd al bestond of eeuwig bestaat. Zoals ik al eerder heb vermeld, met uitzondering van de Allahs Bestaan en Attributen, is alles geschapen. Dit geloof maakt een duidelijke begrip van het feit, dat iedere persoon die beweert dat elke schepping uit zichzelf bestaat of zelfs vermoedt dat een schepping zelfbestaand is, is een kaafier. Zelfs als hij akkoord gaat met alle andere geloofsovertuigingen met betrekking tot Allah Ta’ala en hij betwijfelt deze ene Aqieda, dan is zo een persoon nog steeds een kaafier.

[pagebreak]

Aqieda: Zijn Attributen zijn noch dezelfde, noch gescheiden van Zijn Bestaan. Het is niet zo, dat alleen de Attributen uit Zijn Namen bestaan. In werkelijkheid kunnen Zijn Attributen niet los worden gezien van Allahs Bestaan.

 

Aqieda: Allah Ta’ala heeft macht over alles wat mogelijk is. Er is niets mogelijk die zich buiten Zijn Macht bevind. Op dezelfde manier, alles dat volstrekt onmogelijk is valt niet binnen Zijn Macht. Alles wat volstrekt onmogelijk is heeft geen band met Allah Ta’ala, daar Hij vrij van dit alles is. Een voorbeeld hiervan is, dat er geen enkele andere Allah kan bestaan. Het bestaan van een andere Allah is absoluut onmogelijk, want Allah heeft geen macht of Wil daarover. Op dezelfde manier, de vernietiging van Allah is absoluut onmogelijk en heeft geen binding met Hem. Het is dus zeer duidelijk, noch zijn die dingen die absoluut niet verbonden zijn met Hem en evenmin heeft Allah enige macht over hen.
 
Aqieda: Allah is geen vader van iemand, noch is hij een zoon van iemand, noch heeft hij enige vrouw. Iedereen die beweert dat Allah de vader of de zoon van iemand is, of zegt dat Allah een vrouw heeft is een kaafier. Zelfs als iemand denkt dat dit mogelijk is, dan is hij misleid en Bad Dien (ongelovige).

 
Vandaag de dag zien christenen en zelfs sommige moesliems de mens als de kinderen van god (ma’zallah = Allah verbiedt). Dit is volstrekt onjuist en woorden van koefr (ongeloof). Moesliems moeten zich onthouden van het doen van dergelijke uitspraken.

 
Aqieda: Allah Ta’ala is "Hayy" met andere woorden, Allah is Altijdbestaand en het leven van alles is in Zijn beheersing. Hij geeft leven aan wie Hij wilt en leidt de dood naar wie Hij wilt.

 
Aqieda: Hij is Qaadier (heeft macht) over alles wat mogelijk is. Er is niets mogelijk dat buiten zijn macht valt.


Aqieda: Maqdoer verwijst naar die dingen die in Allahs qoedrat (macht) zijn. Het is niet nodig dat alles of enkele maqdoer dingen moeten komen te bestaan. Echter, alleen die dingen die mogelijk zijn, zijn maqdoer. Moehaal of volstrekt onmogelijke dingen zijn niet maqdoer.

 
Een voorbeeld hiervan is dat als Allah het wil, Hij een berg in goud kan veranderen of de hemel van robijnen maken, maar dit is niet zo. Daarom wil dat niet zeggen dat het moet kunnen. Het is Zijn Wil dat Hij tot stand brengt wat Hij wenst.

[pagebreak]

Aqieda: Allah Ta’ala is Alschitterend en de meest Bekoorlijk. Hij is vrij van alle tekorten en defecten. Het is absoluut onmogelijk dat er sprake kan zijn van eventuele tekorten of gebreken in Allah. Allah Ta’ala is vrij van alle gebreken, zoals liegen, bedrog, wantrouwen, tirannie, onwetendheid, enz. Het zeggen dat liegen onder Zijn Qoedrat valt in deze betekenis, dat Hij een leugen kan vertellen of om te zeggen dat het mogelijk is, is moehaal (absoluut onmogelijk), maar ook zeggen dat Allah Ta’ala een gebrek kan hebben is een verwerping van Allah Ta’ala. Om te denken, dat Allah Ta’ala's Qoedrat een tekort heeft of dat Hij geen macht heeft over een moehaal is volstrekt onjuist. Eer is beslist geen tekort in de Qoedrat van Allah. In werkelijkheid is het de zwakte en het gebrek aan dat moehaal, dat het niet waard is een verbondenheid te hebben met de Qoedrat van Allah.

 
Aqieda: Het bestaan, macht, horen, zien, kalaam (spraak), kennis en Iraadah (voornemen) zijn allen Zijn Attributen, maar Hij is niet afhankelijk van oren, ogen en de tong om te horen, zien of spreken, omdat deze alle fysieke vormen (lichaam) zijn en Allah is vrij van elke fysische vorm. Hij hoort de zwakste der geluiden en ziet de meest minste van de dingen, zelfs datgene wat niet kan worden gezien met behulp van de microscoop. Zijn zien en horen, is niet alleen beperkt tot deze, maar Hij is Alziende en Alhorende. Wij zeggen dus dat Allah absoluut ziet en hoort.

 
Aqieda: Net als alle andere attributen is Zijn Kalaam (Woorden en Spraak) ook qadiem. Het is geen schepping. De Heilige Qur’aan is Allahs Kalaam. Elke persoon die zegt dat de Qur’aan een schepping is, is een kaafier. Dit is bewezen door onze Imam-e-Azam Aboe Hanifah رضی اللہ عنہ en alle andere Grootimams. Eigenlijk is de koefr van een dergelijk persoon bewezen door de Sahaba-e-Kiraam (metgezellen van de Heilige Profeetصلی اللہ علیہ وسلم﴾) ridwaanoellahi Ta’ala alaihiem ajma-ien.

 

Aqieda: Zijn Kalaam is vrij van geluid. De Qur’aan Sharief die wij met onze tong reciteren en die we lezen uit de schriftelijke vorm is het eeuwige Kalaam van Allah, zonder geluid. Onze reciteren, schrijven en onze stemmen zijn haadis (schepping). Met andere woorden, onze recitatie is schepping en wat wij hebben gereciteerd is qadiem. Ons schrijven is haadis en wat wij hebben geschreven is ongeschapen. Onze luisteren is schepping en wat wij gehoord hebben is ongeschapen. Onze geheugen is schepping en wat wij hebben onthouden is ongeschapen.

 
Aqieda: Allah Ta’ala's Kennis omvat alles, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, of het aanwezig is, mogelijk is of volstrekt onmogelijk is. Met andere woorden, Hij wist altijd alles (Azali), weet nog steeds alles en zal altijd alles weten. Dingen kunnen veranderen, maar Zijn Kennis kan niet veranderen. Hij is bewust van de angsten en gefluister van de harten. Er is geen beperking in Zijn Kennis.

 
Aqieda: Hij weet alles van de zichtbare en het verborgene. Ilm-e-Zaati (Zelfkennis) is Zijn unieke eigenschap. Een persoon, die Ilm-e-Zaati probeert te bewijzen, of het aanwezig is of verborgen is voor Allah is een ongelovige. Ilm-e-Zaati betekent Allahs Eigen Kennis, die is ondenkbaar en eeuwig.

 
Aqieda: Hij is de Schepper van alles. Of het nu mensen zijn of activiteiten. Alles wat bestaat is geschapen door Allah.

 
Aqieda: In werkelijkheid is het Allah Die levensonderhoud geeft. De engelen, enzovoorts zijn slechts een manier en kanalen voor het afleveren van het levensonderhoud, enzovoorts.


Aqieda: Naar Zijn Kennis heeft Hij alles vastgesteld, het goede en slechte zoals die gebeuren en zoals het had moeten plaatsvinden. Het is niet zo, dat wij moeten doen wat Hij heeft voorgeschreven, maar Hij heeft geschreven zoals wij willen doen. Dus, als Allah voor een bepaalde persoon slecht schreef, dan was het omdat die persoon slecht wilde doen. Als iemand goed wil doen, dan heeft Allah het ook zo geschreven. Zijn schrijven dwingt niemand om iets te doen. Dit staat bekend als taqdier (lotsbestemming).

[pagebreak]

De Heilige Profeet Mohammedصلی اللہ علیہ وسلم  heeft gezegd, degene die taqdier afwijst is net als de vuuraanbidders in deze natie.

 

Hierna wordt de kwestie van taqdier besproken. Veel mensen begaan zonden en zeggen dat het in hun taqdier is, omdat Allah dat zo heeft gewild. Dit is onjuist! Allah met Zijn Zelfkennis wist dat die mensen zonde wilden begaan, dus schreef Hij wat die mensen wilden doen. Het is niet zo, dat Zijn schrijven hen gedwongen heeft tot het begaan van zonde. Met het volgende voorbeeld zal het begrip taqdier worden uitgelegd. Een vijf jaar oude jongen staat voor een bus. Hij zegt tegen zijn broer: ‘Ik ga deze bus halen’. Zijn broer zegt: ‘Je gaat het niet halen’. De jongen probeerde het, maar hij kon de bus niet halen.

 
De broer wist dat de jongen het niet zou halen, omdat hij wist dat hij zei dat de jongen de bus niet zou kunnen halen. Was de jongen niet in staat de bus te halen, omdat zijn broer zei dat hij niet in staat zou zijn, dit te doen? Absoluut niet.

  
U kunt nu beseffen dat wat wij ook willen, Allah heeft Kennis daarvan. Allah heeft deze Kennis geregistreerd op de Law-e-Mahfoez (Welbewaarde Heilige Tafel) en dit is taqdier.


Aqieda (Imaan is van drie soorten):

a)     Moebram-e-Haqieqi, verwijst naar onvermijdelijk lotsbestemming en het is niet veranderbaar.

b)    Moe'allaq Mahz, verwijst naar hetgeen blijkbaar in afwachting is van de boeken van de engelen en kan worden veranderd.

c)     Moe'allaq Shabi Ba Moebram, verwijst naar datgene wat niet evident in de boeken van de engelen is aangetoond, maar het is in de Kennis van Allah, dat zij in afwachting van een situatie is (kan bijvoorbeeld gewijzigd worden door middel van de smeekbeden van Allahs gekozen aanbidders).

 

Moebram-e-Haqieqi kan niet worden gewijzigd. Als de vrome dienaren van Allah van plan zijn te bemiddelen in deze zaken, dan wordt hun gedachten afgeleid van dergelijke kwesties. Toen de engelen met straf afdaalden op het volk van Profeet Loet (alaihis salaam), was Profeet Ibrahiem (alaihis salaam) zeer barmhartig (zoals ook zijn naam Ibrahiem 'barmhartig vader' betekent), en begon hij smeekbede te doen voor deze ongelovigen in het Hof van Allah. Allah Ta’ala zegt: "Hij begon bij ons te protesteren over het volk van Loet". In dit vers heeft de Heilige Qur’aan weerlegd, dat de meeste vrome dienaren van Allah niets te zeggen hebben in Zijn Verheven Hof inzake de ongodsdienstige mensen. In dit vers weerlegt Allah Ta’ala hun valse overtuigingen door te laten zien, dat zij waarlijk grote recht hebben om gehoord te worden in Zijn Hof, want Hij zegt dat Hazrat Ibrahiem (alaihis salaam) begon te protesteren tegen het volk van Loet (alaihis salaam).

 

In de Hadith Sharief staat, dat in de nacht van Me'raaj, Hoezoer صلی اللہ علیہ وسلم iemand met een zeer luide en hoorbare wijze tegen Allah Ta’ala hoorde spreken. De Profeet صلی اللہ علیہ وسلم vroeg aan Jibraiel (alaihis salaam) wie die persoon was en hij antwoordde dat het Hazrat Moesa (alaihis salaam) was. De Profeet صلی اللہ علیہ وسلم vroeg: "Spreekt hij met een dergelijk hoge stemgeluid tegen zijn Rab (Heer)?" Hazrat Jibraiel (alaihis salaam) antwoordde: "Zijn Rab is zich bewust van zijn intense aard." Toen Allah Ta’ala het vers openbaarde: "Voorwaar, het is nabij dat uw Heer u uitbundig kan geven dat u blij (tevreden) wordt". De Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم zei: "Ik zal niet blij zijn als zelfs één van mijn Oemmati (volgelingen =  soennieten) in het vuur van de hel blijft."

 

Het staat vermeld in de Hadith Sharief over een kind van een miskraam, dat op de dag van Qiyaamah (Dag des Oordeels) dat kind om vergeving van zijn ouders zal vragen aan Allah, op een zodanige wijze, dat een schuldenaar aan degene zal eisen die hem bezit, tot dat Allah Ta’ala zal zeggen "O, kind van een miskraam! O jullie die eisen (smeken) aan zijn Heer! Neem je ouders bij de hand en leidt ze naar Jannat (Paradijs)”.

 
Allah Ta’ala richtte Zich tot Hazrat Ibrahiem (alaihis salaam) en zei: "O Ibrahiem! Kom niet met die gedachte, want waarlijk de straf zal dalen op hen." Dit is een voorbeeld van Moebram-e-Haqieqi.

[pagebreak] 
Moe’allaq objecten verwijzen naar objecten van taqdier die bereikt kunnen worden door de meeste Awliyah Allah. Door hun dua's (smeekbeden) en via hun streven, kan verlichting ontstaan. Het is met betrekking tot dit onderwerp, dat Hoezoer Ghaus-e-Azam رضی اللہ عنہ zei: "Ik kan qaza-e-moebram teweeg-brengen tot verlichting." Het staat in de Hadith Sharief, “Voorwaar, dua leidt tot Qaza-e-Moebram.”

 

 Masala (kwesties): De kwesties met betrekking tot het taqdier kan niet worden begrepen door simpele gedachten. Het diepgaand  hierover willen begrijpen kan leiden tot vernietiging. Hazrat Abu Bakr Siddiqui رضی اللہ عنہ en Umar- e-Faroek رضی اللہ عنہ werden zelfs gevraagd om niet te lang over deze kwestie te praten. Alles wat wij moeten weten is, dat Allah Ta’ala ons niet heeft geschapen als stenen en andere levenloze voorwerpen. Wij hebben het denkvermogen gekregen om over zulke zaken te denken of achterwege te laten. Met dit denkvermogen zijn wij ook gezegend met intelligentie (wijsheid), zodat wij onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, voordelen en nadelen.  Wij zijn ook gezegend met alle nodige middelen om dat te doen wat we moeten doen en het is daarom dat we nu verantwoordelijk zijn over onze daden. Om te denken dat u volkomen machteloos bent of zelfs helemaal machtig bent, zijn beide goemrahie (afdwalen van het Rechte Pad).

 
Masala (kwesties): Kwaad doen en het tot taqdier bestempelen of zeggen dat het de Wil van Allah is, is een onjuiste theorie. De wet is, wanneer u iets  goeds doet, zeg dan dat het van Allah komt" en als u een kwaad (zonde) begaat, zeg dan dat het kwaad door uw ego (nafs) is ontstaan.

 
Aqieda: Allah Ta’ala is vrij van vorm, grootte, ruimte, richting, tijd en alles wat haadis (gemaakt) is.

 
Aqieda: Om Allah Ta’ala in het wereldse leven te kunnen zien, is bijzonder uniek voor de Heilige Profeet Mohammed صلی اللہ علیہ وسلم en in het Hiernamaals is het niet alleen mogelijk, maar ook een realiteit voor elke soennitische moesliem om Allah te zien. Wat de kwestie betreft van geestelijk zien of in een droom, is geschonken aan verschillende Ambia-e-Kiraam (profeten) alaihimoes salaam en ook aan bepaalde Awliyah Allah. Onze Imame-e-Azam Aboe Hanifah رضی اللہ عنہ maakte diedaar (Allah in zijn droom zien) honderd keer mee.

 
Aqieda: Bij het zien van Allah is het zonder twijfel niet mogelijk Hem te beschrijven. Wanneer een persoon gewoonlijk iets of iemand ziet van ver of van nabij, boven of onder, van links of van rechts of van voren of van achter, dan is dat niet hetzelfde als Allah zien, want Hij is vrij van al deze eigenschappen. Het is meestal de vraag hoe en waarom dit zal gebeuren? Het antwoord hierop is, dat er geen plaats voor een dergelijke vraag in deze kwestie is. Als we zien dan zullen we in staat zijn om deze vraag te beantwoorden. De kern van dit alles is, dat als de geest (verstand) het bereikt (zij omhult), dan is het niet Allah, want de geest kan Allah niet bereiken. Het is ook moehaal (absoluut onmogelijk), dat de ogen volledig alles van Allah zullen aanschouwen.

 
Aqieda: "Allah doet wat Hij wil en niemand heeft of kan de controle over Hem hebben en niemand kan Hem stoppen te doen wat Hij wil. Hij sluimert nooit, noch slaapt Hij. Hij is Degene die de hele schepping ziet en nooit moe wordt. Hij is de Ondersteuner. Hij is de Barmhartige, meer dan een vader of moeder. Hij is de Meelevende. Zijn Barmhartigheid is de hoop van gebroken harten. Voortreffelijkheid en Verhevenheid zijn voor Hem alleen bestemd. Hij schept de vorm van een kind in de baarmoeder van de moeder, zoals Hij wil. Hij is Degene die het meest Vergevingsgezinde is. Hij is Degene die berouw aanvaardt. Hij is Degene die Zijn Toorn toont. Zijn greep is de meest krachtige. Niemand kan worden verlost uit Zijn greep zonder Zijn wil. Als Hij het wil, dan heeft Hij weinig reden om iets enorm groot te maken en de overgrote klein te maken. Hij maakt groot wie Hij wil en maakt klein wie Hij wil. Hij kan iemand respect geven die schande leidt en kan degene schande geven die respect heeft. Hij leidt wie Hij wil op de goede weg en verwijdert wie Hij wil van het Rechte Pad. Hij verleent nabijheid aan wie Hij wil en vervloekt wie Hij wil. Hij geeft aan wie Hij wil en neemt van wie Hij wil.


Wat hij ook doet of zal doen is rechtvaardig (Allah Ta’ala is Opperst en Rechtvaardig). Hij is vrij van tirannie. Hij is de meest Verhevene en de Uitmuntende. Hij omringt alles en er is niets dat hem kan omsingelen. Het geven van voordelen en nadelen is in Zijn Macht. Hij beantwoordt de oproep van de onderdrukten en de onderdrukkers brengt Hij tot rechtvaardiging. Niets gebeurt zonder Zijn Wil, maar Hij is verheugd met een goede daad en Hij is ontevreden met iemand die slecht doet. Het is zijn Barmhartigheid dat Hij ons geen opdracht geeft om datgene te doen, wat buiten het bereik van onze mogelijkheden is. Het is niet verplicht voor Allah om te belonen, straffen, gelukkig te maken of te doen wat het beste is voor een persoon. Hij doet wat Hij wil en beveelt wat Hij wil. Het is Zijn Genade dat Hij het Paradijs heeft beloofd aan de gelovigen en door Zijn Rechtvaardigheid de Hel (Jahanum) aan de ongelovigen, en zijn beloftes veranderen niet. Hij heeft beloofd dat, met uitzondering van koefr (ongeloof), hij alle grote en kleine zonden kan vergeven, zoals Hij wil.

[pagebreak]

Aqieda: Zijn Boeken staan vol wijsheden, of wij ervan afweten of niet. Hij heeft geen behoefte aan een reden om iets te doen. Een reden hiervoor is dat die leiden tot een voordeel voor het bevelen van iemands handeling (en Allah is vrij van dit). Zijn daden zijn niet afhankelijk van rechtvaardiging of excuus om iets te doen wat Hij wil. Door Zijn Wijsheid heeft Hij iets tot middel gemaakt voor een ander. Hij heeft de ogen geschapen om te zien, de oren om te horen, vuur om te (ver)branden en water om dorst te lessen. Als Hij wil, dan kunnen de ogen horen, de oren zien, vuur kan branden en water de dorst lessen. Als Hij niet wil, dan kan overdag zelfs duizend ogen niets van een berg zien, kunnen er een miljoen brandjes zijn en een rietje wordt niet eens verbrand.

 
Wat een enorm vuur was het waarin de kaafirs Hazrat Ibrahiem (alaihis salaam) gooiden? Niemand kon er zelfs dichterbij komen. Hij werd met een katapult in het vuur geschoten. Toen hij in contact kwam met het vuur verscheen Hazrat Jibraiel (alaihis salaam) en vroeg: "O Ibrahiem! Hebt u verlangens?” Hij antwoordde: "Ik geloof, maar niet van jou." Jibraiel (alaihis salaam) zei: "Vraag dan aan Hem van wie u iets nodig heeft." Hij antwoordde: "Hij weet het beste wat mijn behoefte is." Toen heeft Allah Ta’ala bevolen, "O Vuur! Wordt koel en vreedzaam voor Ibrahiem." Na het horen van dit bevel van Allah werd het vuur koel voor hem. De Grote Schriftgeleerden hebben verklaard, dat het vuur zo koud was geworden, dat indien het woord “vreedzaam” niet was gebruikt, het kouder zou worden waardoor de koutte schade zou hebben veroorzaakt.