Sunni Library Section on Alahazrat Network website
BAHAR-E-SHARIAT Malaika Deel 3: De Engelen
Category : Books in Other Languages
Published by admin on 2012/10/3

BAHAR-E-SHARIAT
Malaika
Deel 3: De Engelen

Oorspronkelijke titel: Bahaar-e-Shariat (verschenen in de Urdu taal)
Auteur: Allama Amjad Ali Qadri Razvi radi Allaho anho

Engelse vertaling van Maulana Muhammad Afthab Cassim Razvi Noori

 

Copyright © M.J. Tangali

Den Haag, mei 2009

 

Aan de totstandkoming van deze 1ste uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de vertaler geen aansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

 

[pagebreak]

Engelen

 
Engelen zijn geschapen uit Noer (licht). Allah Ta’ala heeft ze gezegend met het vermogen om eender welke vorm ze dat willen aan te nemen. Ze komen soms in de vorm van de mens, maar ook in andere vormen voor.

 
Aqieda: Ze doen alleen wat Allah aan hen heeft opgedragen. Zij handelen niet in strijd met het bevel van Allah, hetzij opzettelijk of onopzettelijk. Zij zijn de Masoem (zondeloze) dienaren van Allah. Zij zijn vrij van alle grote en kleine zonden.

 
Aqieda: Engelen hebben verschillende taken gekregen. Sommigen van hen brengen openbaring aan de Profeten, maar er zijn ook engelen die verantwoordelijk zijn voor de regen, de wind, het leveren van voedsel, het vormgeven van het kind in de baarmoeder van de moeder, de menselijke lichaamsdelen, sommige mensen beschermen tegen hun vijanden, anderen zijn weer verantwoordelijk voor opzoeken van Zikr bijeenkomsten onder de mensen, het optekenen van de daden van de mens, veel van de engelen zijn opgedragen aanwezig te zijn in de Darbaar (Hof) van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم. Ook zijn er engelen belast met de taak de Duroed sharief van de mensen in het Hof van de Heilige  Profeet صلی اللہ علیہ وسلم te presenteren, sommige zijn verantwoordelijk voor het ondervragen van de overledenen, het wegnemen van de ziel, het straffen en het blazen op de Soer (bazuin = staafvormig instrument) op de Dag van Qiyaamat (Oordeels)). Met uitzondering van deze rechten, zijn er andere taken die aan de engelen zijn opgedragen.

[pagebreak] 
Aqieda: Engelen zijn noch man noch vrouw.

 
Aqieda: Om te accepteren dat ze Qadiem (eeuwig bestaand) zijn of het zeggen dat ze de Schepper zijn, is Koefr (ongeloof).

 
Aqieda: Hun aantal is alleen bekend bij Allah, Die hen geschapen heeft en via Zijn informatieoverdracht weet Zijn Profeet صلی اللہ علیہ وسلم het ook. Vier engelen zijn het meest bekende: Hazrat Jibraiel, Mikaiel, Israfiel en Izraiel (alaihimoes salaam). Ze zijn superieur boven alle andere engelen.


Aqieda: De geringste minachting tegenover de engelen is Koefr. Sommige onwetende mensen hebben de gewoonte hun vijanden te noemen als Malakoel Mout (Engel des Doods) of Izraiel. Dit is Koefr.