كشف حقائق واسرار دقائق

Kashf e Ĥaqāyiq o Asrār e Daqāyiq

Kashf-e-Haqaiq o Asrar-e-Daqaiq

ظاہر کرنا حقیقتوں، رازوں اور باریک باتوں کو

تصوف سے متعلق چند اشعار کی توضیح و تشریح

Showing the facts, secrets and subtle points. Clarification and explanation of few verses about Sufism.

1308 ہجری

Categories: