Tag: Mahirul Qadri

Salam Us Par Keh Asrar-e Mohabbat Jis Nay Samjhai Salam Us Par Keh Jis Nay Zakhm Khar Kar Phool Barsai